Alimenty . co sąd bierze pod uwagę?

Przy ustalaniu alimentów bierze się pod uwagę:

KOSZTY UTRZYMANIA I WYCHOWANIA

Koszty utrzymania i wychowania – najlepiej ująć w tabeli – w ujęciu miesięcznym i w udziale przypadającym wyłącznie na małoletniego (np. za mieszkanie).

MOŻLIWOŚCI MAJĄTKOWE I ZAROBKOWE MATKI POWODA

np.

Matka małoletniego zatrudniona jest w …

Średni miesięczny dochód jaki uzyskuje wynosi … netto.

Dowód:

– umowa o pracę;

Matka powoda posiada również samochód osobowy o szacunkowej wartości .. Poza tym matka powoda nie posiada żadnego majątku.

MOŻLIWOŚCI MAJĄTKOWE I ZAROBKOWE POZWANEGO

np.

Pozwany jest z zawodu …

Posiada szerokie możliwości zarobkowe . Status życia ma wysoki .

Przy zapewnianiu środków utrzymania dla małoletniego dziecka, zastosowanie znaleźć winna zasada równej stopy życiowej dziecka, co oznacza, że dziecko ma prawo do życia na poziomie i standardzie co najmniej takim, jak jego rodzic i w korelacji do jego możliwości zarobkowych.

ZAANGAŻOWANIE OSOBISTE MATKI POWODA I POZWANEGO

Matka małoletniego powoda nie tylko łoży na utrzymanie dziecka, lecz również zaspokaja potrzeby małoletnich poprzez jego wychowywanie. Poświęca czas, rozmawia, umawia i chodzi na wizyty do lekarzy specjalistów, gdy jest taka konieczność, dba o rozwój społeczny, organizuje czas, czyta książki, zabiera na wycieczki itd. Na matce powoda spoczywają też wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem domu.

Pozwany …. (tu należy opisać stan faktyczny, jak często ojciec się kontaktuje, czy zajmuje się sprawami dziecka, czy kupuje coś dziecku) .

Powyższe winno mieć znaczenie i znaleźć odzwierciedlenie w rozdzieleniu pomiędzy strony kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o., rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, a stosownie zaś do treści art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry