ROZSZERZENIE POWÓDZTWA O ZADOŚĆUCZYNIENIE PO KORZYSTNEJ OPINII BIEGŁEGO. W PRAKTYCE.

Ad. rozszerzenia powództwa.

Powódka w pozwie zastrzegała możliwość rozszerzenia powództwa. Sprawa o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nierzadko wymaga dokonania zmiany powództwa w postaci jego rozszerzenia, tj. zwiększenia kwoty dochodzonego zadośćuczynienia w toku sprawy sądowej. Nie da się w sposób jednoznaczny od razu ustalić rozmiaru doznanej krzywdy. Jest to spowodowane tym, że do określenia wielkości doznanego uszczerbku i krzywdy z reguły wymagana jest wiedza specjalistyczna.

Możliwość zmiany wysokości roszczenia na skutek opinii biegłego została licznie potwierdzona również w orzecznictwie sądów:

Powód bowiem dla skutecznego rozszerzenia powództwa nie musi wykazywać, że doszło do pogorszenia jego stanu zdrowia. Uprawnienie takie wynika z samego prawa, a zwłaszcza
z art.193 KPC, który wskazuje, iż powód ma prawo w trakcie trwania procesu, aż do zakończenia postępowania w pierwszej instancji, modyfikować swoje roszczenie, jeśli nie wpływa to na właściwość Sądu.

Takie przekonanie zostało także ugruntowane na płaszczyźnie orzeczniczej Sądów. Dał temu wyraz m.in.  Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 21 października 2016, sygn. VI ACa 1007/15, wskazał: nie sposób odmówić skarżącej racji gdy zarzuca ona, że Sąd Okręgowy przyjął wadliwy pogląd, iż rozszerzenie powództwa o zadośćuczynienie może być uzasadnione jedynie wówczas gdy w toku postępowania sądowego dojdzie do zwiększenia szkody niemajątkowej (krzywdy).

Innym przykładem jest wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu  z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. III Ca 717/13, w którym Sąd wskazał: Po pierwsze powód nie ma obowiązku od razu ustalać wysokości swoich żądań na maksymalnym poziomie. Kodeks postępowania cywilnego daje mu bowiem możliwość rozszerzenia żądania pozwu do chwili zakończenia postępowania w pierwszej instancji.

Opłata od rozszerzenia powództwa została naliczona następująco : od pozwu o 19.000zł zapłacono kwotę 1.000zł. Przy łącznym wps 64.000,00zł opłata to 3.200zł , a więc różnica między wpłaconym wpisem a należnym jest 2.200zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry