ZASIEDZENIE WZÓR WNIOSKU

Każda sprawa oczywiście jest trochę inna. Poniżej przykładowa sprawa.

Tczew dnia: …….

Sąd Rejonowy

w Tczewie

Wydział I Cywilny

……..

Wnioskodawcy: ………….

Wartość przedmiotu sprawy: ….. zł.

WNIOSEK

O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

W imieniu własnym wnoszę o:

  1. stwierdzenie, że wnioskodawczyni ….. nabyła przez zasiedzenie w dniu: …. własność nieruchomości o wielkości 0,3040ha, składającej się z dwóch działek nr …. oraz nr …. położonej przy ul. .. w … dla których to działek nie jest prowadzona księga wieczysta;
  2. obciążenie wnioskodawczyni kosztami postępowania według norm przepisanych;
  3. wezwanie ewentualnych zainteresowanych w sprawie, w szczególności spadkobierców ….. na mocy art. 609 § 2 k.p.c. do udziału w sprawie;
  4. przesłuchanie wnioskodawczyni na okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny:

W dniu 04.04.1974r. ojciec wnioskodawczyni aktem notarialnym nr Rep. A 1640/74 nabył własność nieruchomości rolnej zabudowanej obejmującą działki o numerze ….. o pow. 2.23.00 (KW nr.).

Dowód 1: akt notarialny z dnia 04.04.1974r.

Dowód 2: Odpis z KW nr …

Dowód 3: Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

dot. działki nr …..

Po drugiej stronie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej sprawy znajduje się działka nr …., której właścicielką jest wnioskodawczyni na podstawie przekazania gospodarstwa przez rodziców w 1989 r. w zamian za rentę (następnie przepisanej na syna wnioskodawczyni i z powrotem na wnioskodawczynię).

Dowód 4: Odpis z KW nr ….

Dowód 5-6: Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dot. działki nr …

Jednakże była wykorzystywana jak grunty rolne. De facto stanowiła jedną część z w/w działkami, było to „jedno pole”. Ojciec wnioskodawczyni orał większą część tego gruntu. Kawałek gruntu był używany jako wjazd na posesję.

Przed zakupem działki nr … pomiędzy działkami (nr …) była jedynie (zamiast drogi) granica ok. 40 cm . Już ówcześnie właściciele działki nr …. korzystali z działki nr …. jako z pola uprawnego. Ojciec wnioskodawczyni nie chciał, żeby np. kury sąsiada nie przechodziły na jego działkę. W tym celu w dniu 04.04.1974 r. dokupił działkę od sąsiadów po to, by rozwiązać ten problem.

Wówczas to granica i przedmiotowa „droga” została już całkowicie zaorana.

Obecnie obrazują to załączone zdjęcia.

Dowód 7: zdjęcia.

2. Okres zasiedzenia.

W dniu nabycia nieruchomości KW nr ….tj. w dniu 04.04.1974r. ojciec wnioskodawczyni wiedział o tym, iż nie jest właścicielem przedmiotowej drogi. Wobec czego należy uznać, iż zasiedzenie mogło nastąpić dopiero po 30 latach. Do czasu swojego posiadania – wnioskodawczyni doliczyła posiadanie swojego poprzednika – ojca wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni wyszła za mąż w dniu …

Dowód 8: akt małżeństwa.

Od tego czasu wnioskodawczyni wraz z mężem użytkowali ziemię, w tym również przedmiotową nieruchomość, co do której ma być stwierdzone zasiedzenie. Wykonywali zasiewy, opryski, zbiory, podorywkę, orkę itp. prace rolnicze. Wnioskodawczyni jest z wykształcenia hodowcą trzody chlewnej ma wykształcenie rolnicze – wykwalifikowany rolnik. Ojciec w miarę swoich możliwości pomagał wnioskodawczyni i jej mężowi w uprawie ziemi. Umową przekazania gospodarstwa z 1989 r. rodzice przekazali swoje ziemie wnioskodawczyni (działka nr ……

Ojciec wnioskodawczyni zmarł w 2000r. Wnioskodawczyni jest jego jedyną córką .

4. Uczestnicy postępowania.

Z ewidencji gruntów wynika, iż właścicielem gruntu jest ………… z ….. (brak bliższych danych). Mając tak ubogie dane nie ma możliwości ustalenia tożsamości tej osoby. Wnioskodawczyni zwracała się do archiwum Państwowego w Gdańsku i również nie uzyskała odpowiedzi na temat danych właścicieli nieruchomości. Z księgi gruntowej (str.4 z załączonego dokumentu) wynika, iż jakaś czynność związana z tym nazwiskiem była wykonana w 1907 r. Tak więc było to 101 lat temu. Wobec tego niezasadne jest wnioskowanie o ustanowienie kuratora dla nieobecnego, gdyż należy założyć, iż ta osoba nie żyje. Wobec powyższego wnioskodawczyni wnosi o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze uczestników – ewentualnych spadkobierców ……….. poprzez ogłoszenie.

Dowód 9: odpowiedź Archiwum Państwowego w Gdańsku .

Dowód 10: księga gruntowa , tom IV, karta …

Wniosek niniejszy ma na celu uregulowanie spraw własnościowych zgodnie ze stanem faktycznym, przy czym prawo własności nie zostanie tu w żaden sposób naruszone.

5. Wartość przedmiotu sprawy.

W związku z tym, iż jest to jedynie „pasek” gruntu, nie mający samodzielnie racji bytu i ekonomicznej wartości, jako wartość przedmiotu sporu wskazano kwotę jak w petitum.

Podstawę prawna stanowi art. 172 k.c.

W związku z powyższym wniosek jest w pełni zasadny i konieczny.

Załączam:

  1. dowody z treści wniosku,

Otrzymują:

  1. Sąd – 1 egz.
  2. a/a –1 egz.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry