KLAUZULA PRAWOMOCNOŚCI LUB WYKONALNOŚCI

(w zależności od rodzaju sprawy)

Gdy sprawa jest zakończona , czasem klienci zdziwieni czekają na przesyłkę z Sądu, a Sąd pewnych orzeczeń nie przysyła „z urzędu”(chyba , że sprawa dotyczy np. alimentów), tylko na wniosek.

Dla mnie to proste i oczywiste. Nieoczywiste są dla mnie szczegóły z innych dziedzin i wówczas korzystam ze specjalistów.

Czym jest klauzula wykonalności ?
Najprościej rzecz ujmując, „klauzula wykonalności” jest potwierdzeniem sądu, że wyrok może być wykonany na drodze egzekucji przez Komornika.

„Klauzulę wykonalności” nadaje sąd I instancji, przed którym sprawa się toczyła. Jeżeli natomiast akta sprawy znajdują się jeszcze w sądzie II instancji, klauzulę może nadać ten sąd.

Nadanie „klauzuli wykonalności” polega na przybiciu pieczęci z informacją o jej nadaniu. Musi być ona podpisana przez sędziego lub referendarza sądowego. Brzmi ona następująco:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Należy odróżnić pojęcia jak poniżej: „tytuł egzekucyjny”, „tytuł wykonawczy”.

Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie roszczenia i treść roszczenia wierzyciela względem dłużnika, a także osoby zobowiązane i uprawnione, czyli osobę dłużnika i wierzyciela.

„Tytuł wykonawczy” to „tytuł egzekucyjny”, czyli np. prawomocny wyrok sadu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dopiero taki dokument uprawnia do złożenia skutecznego wniosku o przeprowadzenie egzekucji komorniczej i wszczęcia pierwszych działań egzekucyjnych przez komornika.

Klauzula prawomocności

Nie wszystkie orzeczenia sądowe podlegają egzekucji, przykładowo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, o zasiedzeniu nieruchomości. W takim przypadku sąd nie nadaje klauzuli wykonalności, a klauzulę prawomocności. Oznacza to, że dane orzeczenie jest prawomocne, czyli nie przysługuje od niego zwyczajny środek odwoławczy (apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry