Kurator dla nieobecnych nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniu

KURATOR W POSTĘPOWANIU

Gdy miejsce pobytu strony nie jest znane i nie jest możliwe dokonanie jej doręczenia pism, nie jest tak, że sprawa nie może się toczyć i jest zawieszana/umarzana.

Na wniosek strony zainteresowanej następuje ustanowienie kuratora .

Przeprowadza się dochodzenie w celu ustalenia miejsca pobytu/zamieszkania. Kurator powinien podjąć działania zmierzające do odnalezienia tej osoby.

O ustanowieniu kuratora ogłasza się w budynku sądu oraz w urzędzie miasta/ gminy. W ogłoszeniu podaje się imię i nazwisko kuratora, miejsce jego zamieszkania, imię i nazwisko strony, którą ma reprezentować, imię i nazwisko przeciwnika procesowego, przedmiot sprawy i sygnaturę akt.

Kuratorowi przysługuje wynagrodzenie.

Odpowiedni przepis kodeksu postępowania cywilnego.

Art.  144.  [Ustanowienie kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu]

§  1. 

Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

§  2. 

O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.

§  3. 

Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

§  4. 

Czynności określone w § 1-3 może wykonywać także referendarz sądowy.

Zanonimizowany przykład wniosku w konkretnej sprawie kancelarii:

____________________________________________________________VINDEX

Kancelaria Radcy Prawnego

r. pr. Katarzyna Świerzko – Skoworotko

Tczew, dnia…

Sąd Rejonowy w Tczewie

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: ……

zast. przez r. pr.

Katarzynę Świerzko-Skoworotko

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnego

W imieniu wnioskodawcy, wnoszę o:

1) ustanowienie kuratora dla ………….. ostatnio zamieszkałej w Tczewie ul… w osobie ….– z uwagi na to, iż już wcześniej była kuratorem ;

2) orzeczenie o kosztach wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

W postępowaniu spadkowym przed tutejszym Sądem (sygn.akt: I Ns ……) po rodzicach uczestnik (obecnie pozwana) również miała ustanowionego kuratora.

Dowód: Postanowienie Sądu o nabyciu spadku – dołączone do pozwu.

Według ustaleń komornika Jarosława Szweda pozwana nie mieszka pod adresem ……… cyt. „od dawna nikt nie mieszka, zostały zdemontowane liczniki”. Ustalono tylko dawny adres : …. , z którego pozwana została wymeldowana.

Dowód: Postanowienie Komornika z dnia 11 lipca 2022r. Oraz protokół w sprawie doręczenia

W sprawie przed tut. Sądem I Nc 1919/21 pozwana również ma kuratora.

Dowód: Zarządzenie z 7 listopada 2022r.

Wnioskodawca nie dysponuje innym adresem niż znany mu dotychczas, który jest już nieaktualny. Niemożliwe jest doręczenie pism w postępowaniu.

W związku z tym zasadne jest ustanowienie dla dłużnika kuratora .

Załączniki:

Postanowienie Komornika z dnia 11 lipca 2022r. Oraz protokół w sprawie doręczenia, zarządzenie w spr…..

Otrzymują:

Sąd -1 egz. a/a – 1 egz.

__________________________________________________________

Kancelaria Radcy Prawnego VINDEX Katarzyna Świerzko-Skoworotko z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew ul. Kościuszki 4, e-mail: kancelaria@vindextczew.pl, www.vindextczew.pl, NIP 856-125-34-70 tel. (58) 532 16 81, kom. 696 83 40 95

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry