POŻYCZKA. PORADY , PRZEPISY, WZÓR POZWU

Umowa pożyczki

Spotykam się z tym, iż pożyczka – przekazanie pieniędzy do zwrotu (czasem nawet bardzo dużych kwot typu kilkadziesiąt tysięcy) jest udzielana beztrosko (przynajmniej na początku) bez żadnej pisemnej umowy. Tak się robi w tzw. „zaufaniu”. Tylko, że w praktyce świadczy to o naiwności ludzkiej dającego pieniądze i powoduje „utratę” kogoś z rodziny, przyjaciela itp.

Najlepiej jest jak jest szczegółowa umowa, z zabezpieczeniami, co w razie braku zwrotu pożyczki itp. , ale gdyby nie to, to choćby na kawałku czystej kartki, czy nawet ostatecznie gazety, można by zapisać dosłownie dwa zdania : „Ja … pożyczam od .. kwotę x. Oddam w terminie do …” , ostatecznie nawet jedno zdanie: „pożyczam od … kwotę ..” i podpis. Gdy mamy umowę pożyczki, której wartość wynosi tysiąc złotych (lub więcej), umowa ta powinna być stwierdzona pismem, bo inaczej nie jest dopuszczalny dowód ze świadków, ani dowód z przesłuchania stron. Szansą może być wtedy sytuacja, jeżeli mamy uprawdopodobnienie za pomocą pisma (np. jakikolwiek i sporządzony przez kogokolwiek pisemny dokument, podpisane pismo, wzmianka, zapisek, list, dowód wpłaty, wydruk komputerowy). Wówczas dopiero można udowadniać fakt pożyczki zeznaniami świadków i stron.

Kodeks cywilny

Art. 720. Umowa pożyczki

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Wzór pozwu o spłatę pożyczki:

____________________________________________________________VINDEX

Kancelaria Radcy Prawnego

r. pr. Katarzyna Świerzko – Skoworotko

——————————————————————————————————————

Tczew, dnia 3 marca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Kartuzach

Wydział Cywilny

Powód:

PESEL………

reprezentowany przez:

r. pr. Katarzynę Świerzko-Skoworotko

z Kancelarii Radcy Prawnego

Vindex” ul. Kościuszki 4

83-110 Tczew

Pozwany: ……..

Wartość przedmiotu sporu: 11 000,00 zł

jedenaście tysięcy złotych

POZEW O ZAPŁATĘ

W imieniu powoda , działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, które załączam do niniejszego pozwu, wnoszę o :

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości 11 000,00 zł

jedenaście tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia ……. wniesienia pozwu do dnia zapłaty;

2. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,

3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z :

– umowy pożyczki, oświadczenia pozwanego (z dnia …… o uznaniu długu) – na fakt wykazania zasadności i wysokości roszczenia, uznania zadłużenia przez pozwanego, wymagalności roszczenia;

– wydruku korespondencji do pozwanego sms – na fakt wezwania go do spłaty.

4. rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda i pełnomocnika,

5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych w tym zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty i kwoty 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

6. ewentualne rozpoznanie sprawy w trybie postępowania nakazowego.

Ad, mediacji : Powód co jakiś czas pytał pozwanego , ale skończyło się na deklaracjach. Podobnie pełnomocnik rozmawiał telefonicznie i wysłał wiadomość SMS , na nr telefonu pozwanego, z którego wcześniej była korespondencja z pozwanym.

UZASADNIENIE

Powód, jak wynika z treści umowy pożyczki z dnia ….. pożyczył pozwanemu kwotę 11.000,00zł która miała być oddana …….

Pozwany uznał fakt pożyczki i jej kwoty, zadeklarował spłatę w ratach (bezskutecznie), przy czym strony zastrzegły, że brak zapłaty którejkolwiek z rat spowoduje wymagalność całej kwoty.

Pozwany nie spłacił żadnej raty.

Dowód: ugoda – oryginał , uznanie długu przez pozwanego , sms z pozwanym – wezwanie

Wymagalność roszczenia określam na …….

W przedstawionym stanie rzeczy pozew stał się konieczny i zasadny.

____________________________________________

Załączniki :

– odpis pozwu wraz z załącznikami,

– umowa pożyczki

– świadczenie pozwanego o uznaniu długu

– wydruk sms

– dowód opłaty pozwu w kwocie 750zł i pełnomocnictwa 17zł

Otrzymują :

– Sąd Rejonowy – 2 egzemplarze,

– a/a.

Kancelaria Radcy Prawnego VINDEX Katarzyna Świerzko-Skoworotko, 83-110 Tczew ul Kościuszki 4

e-mail: kancelaria@vindextczew.pl, www.vindextczew.pl, NIP 856-125-34-70 tel. 696 83 40 95

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry