NAJEM OKAZJONALNY

Z cyklu „Prawo co dnia” . Wynajem mieszkania.

Na początku umowy strony Wynajmujący i Najemca są pozytywnie nastawione i często tracą czujność jak to zwykle w życiu bywa na zasadzie: na pewno „się dogadamy”. Tymczasem w umowie najlepiej od razu uregulować szczegółowo wszelkie „tematy”, które mogą być problematyczne, a więc np. kwestie odmalowania lokalu po zakończeniu umowy lub wpisania jaka kwota się „należy” za nieodmalowanie mieszkania, stanu liczników, ubezpieczenia lokalu na czas umowy, kaucji. Najlepiej by przekazanie i oddanie lokalu odbyło się na podstawie pisemnych protokołów odbioru i zdjęć.

Zalecam skorzystać z umowy najmu okazjonalnego, czyli umowy ze wskazaniem przez najemcę lokalu mieszkalnego, do którego przeprowadzi się, kiedy umowa najmu okazjonalnego wygaśnie lub zostanie rozwiązana. Gwarantuje ona właścicielom nieruchomości skuteczniejszą i szybszą ochronę własności. Najem okazjonalny wymaga wizyty u notariusza.

Wzór (fragment) UMOWY najmu okazjonalnego

zawarta dnia …….. w ……… pomiędzy:

– …., zamieszkałą w Tczewie przy ulicy …. PESEL: ……. nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, zwanym dalej Wynajmującym,

a

– …. legitymującą się dowodem osobistym nr: ….. z terminem ważności do ……. roku, PESEL:…

– ….. legitymującym się dowodem osobistym nr: … z terminem ważności do ………… roku, PESEL: …..

zwanymi dalej Najemcami

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest lokal mieszkalny nr .. położony w …. przy ulicy … o łącznej powierzchni … m2, składający się z dwóch pokoi, łazienki, wc, przedpokoju.

2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego opisanego w § 1 ust. 1.

3. Zmiana sposobu przeznaczenia lokalu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności.

4. Wynajmujący oświadcza, że lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy wynikających z niniejszej umowy.

5. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, a także z jego wyposażeniem i nie wnosi zastrzeżeń.

6. Strony oświadczają, że stan techniczny lokalu, jego wyposażenie, wskazania liczników oraz ilość kompletów kluczy przekazanych Najemcy zostanie szczegółowo opisany w protokole zdawczo-odbiorczym, który sporządzony zostanie w dniu wydania lokalu Najemcy.

pozostała część regulacji to :

§2 WARUNKI UMOWY

§3 KAUCJA

§4 KORZYSTANIE Z LOKALU

§5 ROZWIĄZANIE UMOWY

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

proponowane załączniki do umowy to:

1. Oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu.

2. Oświadczenie Najemcy zawierające wskazanie lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu będącego przedmiotem niniejszej Umowy;

  1. Oświadczenie właściciela lokalu, do którego Najemca będzie mógł przenieść się w razie ustania stosunku najmu;
  2. Protokół zdawczo-odbiorczy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry