pełnomocnik w sprawie

Kto może nas reprezentować w Sądzie

Kiedy jesteśmy stroną postępowania przed sądem w grę mogą wchodzić duże emocje, które często wyłączają obiektywny osąd sytuacji. Warto więc przemyśleć, czy nie byłoby rozsądne udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie osobie niezaangażowanej emocjonalnie. W tym miejscu trzeba zadać sobie pytanie komu można udzielić pełnomocnictwa.

Profesjonalni pełnomocnicy, zawodowo występujący przed sądem tj. radcy prawni i adwokaci to podstawowa kategoria osób mogących nas reprezentować. Jednocześnie na nasze żądanie przeciwnik procesowy, który przegrywa sprawę jest zobowiązany zwrócić nam koszty ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

O ile np. obrońcą w postępowaniu karnym może być tylko wspomniany wyżej radca prawny lub adwokat, o tyle w postępowaniu cywilnym przepisy pozwalają ustanowić szeroki katalog pełnomocników.

Przede wszystkim naszym pełnomocnikiem może zostać członek najbliższej rodziny, tj. małżonek, rodzeństwo, zstępni, wstępni oraz osoby pozostające z nami w stosunku przysposobienia. Udzielić pełnomocnictwa możemy również współuczestnikowi sporu, osobie sprawującej zarząd naszym majątkiem lub interesami, a także pozostającej z nami w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

Przepisy ustanawiają ponadto grupę pełnomocników, których uprawnienia wynikają z wykonywania pewnych zawodów lub funkcji – w specyficznych rodzajach sporów i tak np. w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów; w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pełnomocnikiem może być przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry