kodeks pracy. Zmiany 2023r.

(opracowano na podstawie www.biznes.gov.pl)

26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów kodeksu pracy .

Zmiany można podzielić na trzy kategorie , opisane w kolejnych punktach poniżej.

1. Pracownicy uzyskają nowe uprawnienia

Pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia , a pracodawca nie będzie mógł zabronić swojemu pracownikowi pracy (zleceń) w innej firmie.

Pracownik, którego zatrudniasz co najmniej 6 miesięcy, będzie mógł raz w roku wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia (np. zmianę rodzaju umowy na czas nieokreślony lub wymiaru czasu pracy) . W przypadku odmowy należy to uzasadnić. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na okres próbny.

Prawo do szkolenia.

Większa ochrona pracowników przed zwolnieniem. Nie mogą stanowić uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę:

  • wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
  • jednoczesne zatrudnienie w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenie czy umowy o dzieło
  • dochodzenie udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia lub o ich zmianie
  • skorzystanie z prawa zwrotu kosztów szkolenia i wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy.

2. Zmiany w zakresie umów o pracę

Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika

Dotychczas umowa o pracę, którą pracodawca zawierał z pracownikiem, musiała zawierać informacje dotyczące stron umowy, rodzaju umowy, warunków pracy i płacy oraz datę jej zawarcia.

Po zmianach dodatkowo trzeba rozwinąć informacje o siedzibie pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – wskazać adres zamieszkania.

Po zmianach twoim obowiązkiem będzie poinformować pracownika również o wielu szczegółowych kwestiach (najlepiej zalecam „wypracować” system ze specjalistą ds. kadr.

Informacja o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu

Po zmianach obowiązkiem pracodawcy będzie informowanie wszystkich pracowników o możliwości awansu oraz o wolnych stanowiskach pracy.

3. Większe uprawnienia pracowników i członków ich rodzin

Urlop opiekuńczy

Pracownikowi będzie przysługiwał w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie:

  • będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub
  • zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,

która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlop ten będzie mógł być wykorzystany jednorazowo lub w częściach. Wymiar urlopu wynosi 5 dni, a pracownik nie pobiera z tytułu korzystania z niego wynagrodzenia.

Urlop będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Informacje wymagane we wniosku:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych,
  • przyczyna konieczności zapewnienia przez pracownika osobistej opieki lub wsparcia
  • w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem, a w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.

Za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Na podstawie zmian w przepisach pracownikowi będzie również przysługiwało zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

Pracownik korzystający z tego zwolnienia zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Będziesz obowiązany udzielić tego zwolnienia na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Elastyczny rozkład czasu pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy.

Jako elastyczną organizację pracy rozumie się między innymi: obniżenie wymiaru etatu, pracę zdalną czy system pracy weekendowej.

Pracownik wnioskujący o elastyczną organizację pracy będzie mógł w każdym czasie złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy.

Ponadto nowe regulacje dotyczą: dodatkowej ochrony pracowników przed zwolnieniem w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego, zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, skrócenia czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka, uprawnień pracownika opiekującego się dzieckiem do 8. roku życia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry