BIEGŁY SĄDOWY. ZASTRZEŻENIA DO OPINII.

W sprawach są powoływani biegli sądowi, np. w sprawach o odszkodowania z wypadków biegli medycyny odpowiedniej specjalności celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu itp.

Czasem opinie są mało korzystne.

Ciężko jest stronie i pełnomocnikowi dyskutować/podważać opinię specjalisty w danej dziedzinie. Bo co może „prawnik i przysłowiowy Kowalski” wiedzieć o medycynie.

Poprosiłam więc o pisemną konsultację w zakresie opinii biegłego sądowego – lekarza prowadzącego poszkodowaną.

Nie udało się przekonać biegłego do weryfikacji jego stanowiska, ale udało się przekonać Sąd do powołania innego biegłego, z uwagi na powstałe wątpliwości i niejasności.

Nie należy się więc „poddawać” (tak od razu, bo czasem jednak trzeba).…

Kancelaria Radcy Prawnego

r. pr. Katarzyna Świerzko – Skoworotko

Tczew, dnia 6 marca 2020roku

Sąd Rejonowy w Tczewie

I Wydział Cywilny

ul. Kołłątaja 6

83 – 110 Tczew

Powód: …….

reprezentowany przez:

r. pr. Katarzynę Świerzko- Skoworotko

z Kancelarii Radcy Prawnego

Vindex

Pozwany: … Towarzystwo Ubezpieczeń

…SA

sygn.akt: I C 1793/18

Pismo procesowe pełnomocnika powódki – zastrzeżenia do opinii biegłego

W imieniu powódki, działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa w aktach sprawy wnoszę zastrzeżenia do opinii biegłego prof. nzw. Dr hab. …………

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii uzupełniającej biegłego ….

Na wstępie wskazuję , iż ciężko jest powódce i pełnomocnikowi podważać opinię specjalisty w danej dziedzinie z całym szacunkiem dla codziennej pracy i doświadczenia zawodowego. Może to oczywiście budzić ze strony biegłego opinię (i pewną słuszną), co może „prawnik i przysłowiowy Kowalski” wiedzieć o medycynie. Proszę więc, aby biegły nie postrzegał zastrzeżeń jako kwestionowanie jego wiedzy , a bardziej jako obowiązek dążenia pełnomocnika powódki do wyjaśnia sprawy. Z pewnością jakieś wątpliwości i stwierdzenia pełnomocnika mogą okazać się laickie, ale to zrozumiałe.

By nie poprzestać na jedynie swoich dyletanckich wątpliwościach, pełnomocnik powódki poprosiła o konsultację opinii biegłego ….z lekarzem , u którego leczy się powódka , przez co zna sytuację powódki i historię choroby – …i który wydał opinię , którą załączam i wnoszę o to, by biegły ….. się do zawartych tam stwierdzeń ustosunkował.

Dowód: Opinia neurochirurgiczna

Pełnomocnik postrzega osobę powódki nie mającą nic wspólnego z tzw. kwerulanctwem sądowym. Powódka nie kierowałaby pozwu, gdyby nie to, że jej stan diametralnie się zmienił tj. pogorszył po zdarzeniu.

Poniżej pytania i wątpliwości pełnomocnika powódki do opinii biegłego:

1. Biegły wskazuje , iż dyskopatia jest chorobą samoistną i to jest zrozumiałe i powszechnie wiadome, tylko proszę o odpowiedź na pytanie, czy z dyskopatią można żyć bez konieczności operacji i innych komplikacji, jakie spotkały powódkę itp. bo tak wskazał lekarz, u którego leczy się powódka , tj. cytuję : „ze zwyrodnieniami mogła sobie żyć bezboleśnie i w ogóle ich nie odczuwać”.

Czy biegły ……. wziął pod uwagę dokumentację lekarską złożoną do akt sprawy , w tym również z placówek, w których się leczyła powódka do czasu zdarzenia , z której wynika, iż do czasu zdarzenia – wypadku z dnia 22stycznia 2018r. powódka nie leczyła się i nie diagnozowała z powodu kręgosłupa szyjnego.

2. Czy to, że miała powódka zapuchnięte oko, wszystko ją bolało , wymagała dowozu do szpitali, lekarzy, czy to nie oznacza wg biegłego , że wymagała pomocy osoby trzeciej?

3. Proszę o ocenę i uwzględnienie zeznań świadków (przez Sąd i biegłego), którzy potwierdzili, iż wcześniej przed zdarzeniem była osobą sprawną.

Przy rozpatrywaniu związku przyczynowo-skutkowego należy zważyć iż proces leczenia jest długi (z uwagi choćby na system służby zdrowia i czas oczekiwania na konsultacje/operacje itp.) i objawy też mogą być później.

Czy naprawdę wg biegłego to, że wypadek był 22 stycznia a powódka zgłosiła się do lekarza 30 stycznia, a następnie w lutym była w szpitalu , czy to, że w marcu rozpoczęła powódka rehabilitację a w karcie jest zapisane „22.01.2018r. Wyp. Komunikacyjny. Od tego czasu bóle kręg.”) to nie świadczy o związku przyczynowo-skutkowym? Skoro wcześniej nie miała takich bóli i takiej potrzeby chodzenia po lekarzach i szpitalach , rehabilitacjach mimo swojego wieku i z pewnością dyskopatii? Czy wypadek nie wywołał „tematu” choroby?

4. Opinia jest bardzo kategoryczna w swoich stwierdzeniach. np. na pytanie 2 „jakiego rodzaju , jak intensywnych i jak długotrwałych cierpień fizycznych i dolegliwości doznała” biegły nie stwierdza żadnych obrażeń. A z zeznań świadków, dokumentacji lekarskiej wg pełnomocnika wynika co innego.

5. Czy powódka mogła doznać urazu kręgosłupa w mechanizmie biczowym?

6. Czy zasadne jest powołanie biegłego innej specjalności w sprawie?

Pełnomocnik powódki chciałby również wskazać na orzeczenia (poniżej), które można zastosować analogicznie do niniejszej sprawy, rozważające chorobę samoistną a pogorszenie się stanu zdrowia oraz przywołać sprawę, którą prowadził w tutejszym sądzie a analogicznym zdarzeniu (tj. niewyhamowaniu przy wjedzie na rondo i stuknięcie autem w tył auta poszkodowanych), gdzie po zdarzeniu rozpoczęły się : szpital, lekarze, rehabilitacje u poszkodowanych (około 40letnich, a więc już też z pewnością z dyskopatiami i zwyrodnieniami) i biegli neurolodzy powołani w sprawie stwierdzili związek przyczynowo-skutkowy .

Dowód: Zanonimizowane opinie biegłych w sprawie.

Orzeczenia SN:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2011 r. III PK 4/11

Choroba samoistna pracownika nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności pracodawcy za wywołanie u tego pracownika, wskutek warunków pracy niezgodnych z przepisami BHP, rozstroju zdrowia, jeżeli ponad wszelką wątpliwość nie zostanie udowodnione, że szkoda powstałaby i bez zdarzenia uzasadniającego taką odpowiedzialność.

LEX nr 1119709, G.Prawna KiPła 2012/53/2

z ustaleń poczynionych przez Sąd Okręgowy w niniejszej sprawie, czego zdaje się nie dostrzegać skarżący, wynika, iż bez „incydentu przeciążeniowego, bóle nie musiałyby wystąpić lub wystąpiłyby później”. Inaczej rzecz ujmując, nie zostało udowodnione, że rozwój schorzeń samoistnych powódki doprowadziłby do stanu całkowitej niezdolności do pracy nawet wtedy, gdyby nie pracowała u strony pozwanej w warunkach niezgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wbrew twierdzeniom skarżącego, nie ma więc żadnych podstaw do przyjęcia ponad wszelką wątpliwość, że i bez naruszeń ze strony pozwanego powódka doznałaby ograniczeń w zarobkowaniu z powodu schorzenia samoistnego, czyli że szkoda powstałaby także bez zdarzenia uzasadniającego jego odpowiedzialność, a tym samym zarzuty naruszenia prawa materialnego opierające się na takim twierdzeniu uwzględnione być nie mogą”. „Sąd Okręgowy podzielił opinię biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej, że schorzenie, na które cierpi powódka, jest schorzeniem samoistnym, a związek przyczynowy z „urazem”, przeciążeniem spowodowanym ciężką pracą w pozwanej firmie, można odnieść tylko do ujawnienia się istniejących wcześniej zmian, czyli pogorszenia się stanu zdrowia powódki”

wyrok SN z dnia 1986.05.09 IV CR 79/86 OSNC 1987/8/121

Jeżeli całkowitą niezdolność do pracy poszkodowanego, ograniczonego już przed wypadkiem w swoich możliwościach zarobkowych z powodu choroby samoistnej, spowodowało dopiero połączenie skutków tej choroby ze skutkami procesu chorobowego wywołanego czynem wyrządzającym szkodę, to wysokość tej szkody określa całe wynagrodzenie, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi.

Materiał dowodowy sprawy zdaje się wskazywać, że wprawdzie powódka już przed wypadkiem była osobą chorą, jednakże zaprzestanie przez nią pracy zarobkowej wiąże się ze skutkami obrażeń doznanych w wypadku. Jeżeli tak, to jej szkoda wyrażać się będzie utratą zarobków, jakie przypuszczalnie osiągałaby w okresie objętym rentą, gdyby nie doznała uszkodzenia ciała, ewentualnie różnicą między tymi zarobkami, a dochodami i korzyściami z działalności gospodarczej, jakie może faktycznie osiągnąć bez zagrożenia swego stanu zdrowia. Trzeba przy tym stwierdzić, że jeżeli całkowitą niezdolność do pracy poszkodowanego, ograniczonego już przed wypadkiem w swoich możliwościach zarobkowych z powodu choroby samoistnej, spowodowało dopiero połączenie skutków tej choroby ze skutkami procesu chorobowego wywołanego czynem wyrządzającym szkodę, to wysokość tej szkody określa całe wynagrodzenie, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi.

Taki bowiem jest uszczerbek majątkowy, będący normalnym następstwem doznanego uszkodzenia ciała.

Oświadczam, iż niniejsze pismo z załącznikami zostało nadane do pełnomocnika pozwanego.

1) adresat – 1 egz.

2) a/a – 1 egz.

________________________________________________________________

Kancelaria Radcy Prawnego VINDEX Katarzyna Świerzko-Skoworotko z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew ul. Kościuszki 4, e-mail: kancelaria@vindextczew.pl, www.vindextczew.pl,

NIP 856-125-34-70 Tel. (58) 532 16 81, kom. 696 83 40 95

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry