WYNAGRODZENIE RADCY PRAWNEGO.

Minimalne stawki wynagrodzenia za czynności radców prawnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Wskazane rozporządzenie nie reguluje więc stawek rynkowych, ale minimalne stawki wynagrodzenia w poszczególnych rodzajach spraw. Z uwagi na charakter i stopień skomplikowania sprawy, zakres świadczonej pomocy prawnej, miejsce jej wykonania i czas pracy, jaki jest konieczny dla udzielenia profesjonalnej usługi prawnej, stawki te mogą przekraczać stawki minimalne, wskazane we wspomnianym rozporządzeniu.

Przykładowo:

Stawki minimalne w sprawach cywilnych o zapłatę, wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jednakże w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty opłatę ustala się na zasadach ogólnych, wskazanych wyżej.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3) przysposobienie – 360 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

8) podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

  • udział do 500 zł – 90 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
  • udział powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł; w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę);

2) o rozgraniczenie – 720 zł;

3) dotyczących służebności – 480 zł;

4) o naruszenie posiadania – 320 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;

6) o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę) od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę) od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;

3) dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę) od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej – 720 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę) od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2 400 zł;

5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3 600 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę), a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;

8) ze skargi na czynności komornika – 80 zł;

9) o wyjawienie majątku – 120 zł;

10) rejestracji spółki – 2 400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1 200 zł;

11) rejestracji spółdzielni – 2 400 zł;

12) innych rejestracji – 1 200 zł;

13) zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;

14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;

15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;

16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;

17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;

18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1 200 zł;

19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1 680 zł;

20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1 440 zł;

21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1 680 zł;

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1 080 zł;

23) o wyłączenie wspólnika – 1 080 zł;

24) o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1 080 zł;

25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;

26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;

27) o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;

28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

Stawki minimalne w sprawach o uchylenie uchwały organu spółdzielni, o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich oraz o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione poniżej w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę) od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 rozporządzenia (tj. jak w sprawach cywilnych o zapłatę) od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry