Odpowiedzialność członka zarządu

Roszczenie powoda ma swoje oparcie w treści art. 299 k.s.h. przewidującego, że jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

W prowadzonej sprawie powód powoływał się (w pozwie) na wyrok Sądu Rejonowego … Wydział Gospodarczy w sprawie .. z dnia.. i wskazywał na „powagę rzeczy osądzonej”.

Jednakże jako pełnomocnik pozwanego członka zarządu wskazywałam na konieczność analizy merytorycznej (udowodnienia) roszczenia, będącego źródłem…

Pomiędzy stronami nie było sporne sporne ,iż spółka została prawomocnie wykreślona z KRS z dniem …. A więc nie można było się już odwołać od wyroku, z uwagi na brak reprezentacji…

Zgodnie z komentarzem : Kidyba Andrzej, Dumkiewicz Małgorzata, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych (Opublikowano: LEX/el. 2022

Nie można zatem podzielić stanowiska, zgodnie z którym w procesie, w którym powód dochodzi roszczenia na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., przedstawiając prawomocny wyrok, będący źródłem zobowiązania spółki wobec powoda, sąd nie ma możliwości badania, czy określone nim zobowiązanie istnieje, a jeśli tak, to w jakim rozmiarze (tak SN w wyroku z dnia 7 lutego 2007 r., III CSK 227/06, Glosa 2007, nr 4, poz. 8, z glosą K. Osajdy, oraz w wyroku z dnia 29 listopada 2012 r., II CSK 181/12, LEX nr 1294476; zob. również wyrok SA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 r., I ACa 812/17, LEX nr 2402458, w którym podkreślono, że niewyegzekwowane prawomocne orzeczenie zasądzające wierzytelność wobec spółki z o.o. wiąże z mocy art. 365 § 1 k.p.c. w sprawie z powództwa dochodzonego na podstawie art. 299 § 1 k.s.h.; w zakresie prawomocności materialnej tego orzeczenia sąd w sprawie z powództwa opartego na art. 299 § 1 k.s.h. musi więc uznać istnienie zobowiązania spółki wobec powoda; tak również SA w Katowicach w wyroku z dnia 25 maja 2018 r., V AGa 157/18, LEX nr 2514512). Wprawdzie prawomocne orzeczenie wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz także inne sądy i organy państwowe, a w wypadkach w ustawie przewidzianych również inne osoby (art. 365 § 1 k.p.c.). Niemniej wyrok prawomocny objęty jest powagą rzeczy osądzonej – w stosunku do toczącego się w innej sprawie postępowania – tylko wtedy, gdy w obydwu tych sprawach występują te same strony i ten sam przedmiot rozstrzygnięcia (art. 366 k.p.c.). Prawomocność wyroku przeciwko spółce nie stwarza więc powagi rzeczy osądzonej w procesie przeciwko członkowi zarządu. Ma to istotne znacznie, zważywszy na fakt, że w praktyce często pozwana spółka zachowuje się biernie i tytułem egzekucyjnym wobec niej staje się nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, bądź też wyrok zaoczny (zob. A. Kappes, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 198, oraz wyrok SA w Krakowie z dnia 30 maja 2019 r., I AGa 534/18, LEX nr 2799250).

W niniejszej sprawie kluczowym argumentem za możliwością kwestionowania zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu … byłą niemożliwość jego zaskarżenia (z uwagi na likwidację spółki), co podnosił pozwany w sprzeciwie.

Sąd uwzględnił stanowisko pozwanego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry